Přijímací řízení – denní studium

Přijímací zkoušky školní části na obory vzdělání předškolní a mimoškolní pedagogika a pedagogické lyceum

Jednotné přijímací zkoušky:
Všichni uchazeči o vzdělávání na naší škole projdou státní přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky. Řádný termín je vypsán na

1. termín: 12. dubna 2019 
2. termín: 15. dubna 2019


Školní část přijímacího řízení (poze pro obor „předškolní a mimoškolní pedagogika“):
řádný termín školního kola přijímacích zkoušek na obor předškolní a mimoškolní pedagogika je

23. dubna 2019
náhradní termín školního kola přijímacích zkoušek na obor předškolní a mimoškolní pedagogika je

24. dubna 2019


Ředitel  školy vyhlašuje na základě zákona č. 561 Sb. o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č 394/ 2008 Sb., kterou se stanoví podrobnosti  o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, kritéria  přijímacího řízení  ve školním roce 2019/20 pro denní, kombinované a dálkové vzdělávání.

Přijatí žáci nastupují do školy ve školním roce 2019/20 (nástup 1. 9. 2019). 

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Základní podmínkou pro přijetí na střední školu je absolvování základního vzdělání a přijímacího řízení podle pravidel stanovených na příslušný školní rok.

Zdravotní způsobilost: Na základě nařízení vlády č.211/2010  o soustavě oborů vzdělání nemohou být na obor vzdělání „ Předškolní a mimoškolní pedagogika“ přijati žáci s prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity a závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

ZDE si můžete stáhnout lékařské osvědčení pro vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika

Podmínkou pro přijetí ve všech oborech vzdělání (denní forma) je absolvování státní části přijímacího řízení.  Žáci kombinované a dálkové formy vzdělávání tuto část nekonají.

Upozornění:
Případné skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče i posudky školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče je nutné doložit originálem, nebo ověřenou kopií.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ (denní studium)
Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky a součtu bodů získaných při školní části přijímacích zkoušek z hudební (max. 20 bodů), výtvarné (max. 20 bodů), tělesné (max. 20 bodů) a jazykové výchovy (max. 15 bodů). Bude přijato  60 žáků.

Podmínky přijetí: Aby uchazeč splnil úspěšně zkoušku, musí z matematiky, která je součástí jednotné státní přijímací zkoušky, získat alespoň 10 bodů a v každé výchově získat minimálně 5 bodů. Dále v tělesné výchově minimálně 1,5 bodu z každé ze tří částí (viz níže) 

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Pedagogické lyceum“
Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky a průměru známek z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk a dějepis) za obě pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku. Bude přijato 30 žáků.

Podmínky přijetí: Aby uchazeč splnil úspěšně zkoušku, musí z matematiky, která je součástí jednotné státní přijímací zkoušky, získat alespoň 12 bodů. Dále žáci, kteří si chtějí vybrat ve druhém ročníku specializaci tělesná výchova, musí cvičit bez jakéhokoliv omezení .


Obsah přijímacích zkoušek na obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ – denní

 Zkouška z hudební výchovy – ověření hudebních předpokladů, tonálního a rytmického cítění

  1. Zjištění tonálního cítění (interpretace písně ve zvolené i jiné tónině)
  2. Zjištění úrovně sluchové analýzy a tónové představivosti
  3. Zjištění smyslu pro rytmus

 Zkouška z tělesné výchovy

  1. Jednotlivé gymnastické prvky (kotoul vpřed, vzad, rovnovážný postoj, přemet stranou, stoj na rukou
  2. Herní testy ( odbíjená – odbíjení obouruč vrchem a spodem, košíková – dvojtakt, střelba na koš)
  3. Test všeobecné pohybové výkonnosti (obratnost, skok do dálky z místa, hod plným míčem, sed-leh, šplh na tyči)

 Zkouška z výtvarné  výchovy

  1. Kresba zátiší (tužka, uhel nebo rudka)

 Zkouška z jazykové výchovy

  1. Jazyková pohotovost
  2. Práce s textem

UPOZORNĚNÍ: Všechny výchovy si žáci mohou vyzkoušet při „zkouškách nanečisto“ v seminářích k přijímacímu řízení, které škola pro uchazeče pořádá 30. ledna 201919. února 2019

 

 V Berouně dne 14. listopadu 2018                  Ing. Jaroslav Šturc, ředitel školy

Share Button