Přijímací řízení – denní studium

Přijímací zkoušky školní části na obory vzdělání předškolní a mimoškolní pedagogika a pedagogické lyceum

Jednotné přijímací zkoušky:
Všichni uchazeči o vzdělávání na naší škole projdou státní přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky. Řádný termín je vypsán na

1. termín: 12. dubna 2018 
2. termín: 16. dubna 2018


Školní část přijímacího řízení (poze pro obor „předškolní a mimoškolní pedagogika“):
řádný termín školního kola přijímacích zkoušek na obor předškolní a mimoškolní pedagogika je

23. dubna 2018
náhradní termín školního kola přijímacích zkoušek na obor předškolní a mimoškolní pedagogika je

25. dubna 2018


Ředitel  školy vyhlašuje na základě zákona č. 561 Sb. o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č 394/ 2008 Sb., kterou se stanoví podrobnosti  o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, kritéria  přijímacího řízení  ve školním roce 2016 – 17 pro denní, kombinované a dálkové vzdělávání.

Přijatí žáci nastupují do školy ve školním roce 2017 – 2018 (nástup 1. 9. 2017). 

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Základní podmínkou pro přijetí na střední školu je absolvování základního vzdělání a přijímacího řízení podle pravidel stanovených na příslušný školní rok.

Zdravotní způsobilost: Na základě nařízení vlády č.211/2010  o soustavě oborů vzdělání nemohou být na obor vzdělání „ Předškolní a mimoškolní pedagogika“ přijati žáci s prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity a závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

ZDE si můžete stáhnout lékařské osvědčení pro vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika

Podmínkou pro přijetí ve všech oborech vzdělání (denní forma) je absolvování státní části přijímacího řízení.  Žáci kombinované a dálkové formy vzdělávání tuto část nekonají.

Upozornění:
Případné skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče i posudky školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče je nutné doložit originálem, nebo ověřenou kopií.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Obchodní akademie“
Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky (ČJL a MAT) a průměrného prospěchu ze základní školy (8. + 9. třída). Bude přijato 60 žáků.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Ekonomické lyceum“
Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky a průměrného prospěchu ze základní školy (8. + 9. třída). Bude přijato 30 žáků.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ (denní studium)
Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky a součtu bodů získaných při školní části přijímacích zkoušek z hudební (max. 20 bodů), výtvarné (max. 20 bodů), tělesné (max. 20 bodů) a jazykové výchovy (max. 15bodů). Bude přijato  60 žáků.

Poznámka: Aby uchazeč splnil úspěšně zkoušku, musí získat v každé výchově minimálně 5 bodů. Dále v tělesné výchově minimálně 1,5 bodu z každé ze tří částí (viz níže) 

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Pedagogické lyceum“
Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky a průměru známek z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk a dějepis) za obě pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku. Bude přijato 30 žáků.
Podmínky přijetí: Tělesná výchova bez jakéhokoliv omezení u žáků, kteří si chtějí vybrat ve druhém ročníku specializaci tělesná výchova.


Obsah přijímacích zkoušek na obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ – denní

 Zkouška z hudební výchovy – ověření hudebních předpokladů, tonálního a rytmického cítění

  1. Zjištění tonálního cítění (interpretace písně ve zvolené i jiné tónině)
  2. Zjištění úrovně sluchové analýzy a tónové představivosti
  3. Zjištění smyslu pro rytmus

 Zkouška z tělesné výchovy

  1. Jednotlivé gymnastické prvky (kotoul vpřed, vzad, rovnovážný postoj, přemet stranou, stoj na rukou
  2. Herní testy ( odbíjená – odbíjení obouruč vrchem a spodem, košíková – dvojtakt, střelba na koš)
  3. Test všeobecné pohybové výkonnosti (obratnost, skok do dálky z místa, hod plným míčem, sed-leh, šplh na tyči)

 Zkouška z výtvarné  výchovy

  1. Kresba zátiší (tužka, uhel nebo rudka)

 Zkouška z jazykové výchovy

  1. Jazyková pohotovost
  2. Práce s textem

UPOZORNĚNÍ: Všechny výchovy si žáci mohou vyzkoušet při „zkouškách nanečisto“ v seminářích k přijímacímu řízení, které škola pro uchazeče pořádá 7. a 22. února 2018.

 

 V Berouně dne 18. prosince 2015                  Ing. Jaroslav Šturc, ředitel školy

Share Button