Přijímací řízení – dálkové studium

Školní část přijímacího řízení:

Přečtěte si FAQ – NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE DÁLKOVÉHO STUDIA

Kritéria přijímacího řízení

Informace k jednotlivé maturitní zkoušce


Ředitel  školy vyhlašuje na základě zákona č. 561 Sb. o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č 394/ 2008 Sb., kterou se stanoví podrobnosti  o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, kritéria  přijímacího řízení  ve školním roce 2017 – 18 pro denní, kombinované a dálkové vzdělávání.

Přijatí žáci nastupují do školy ve školním roce 2018 – 2019

Dálkové a kombinované vzdělávání :   1. kolo

Podávání přihlášek:   Do 20. března 2018

Přihlášku si můžete stáhnout: zde

 Upozornění: Definitivní počet přijímaných žáků na jednoletou a dvouletou  formu studia stanoví ředitel školy do 31. března 2018 na základě podaných přihlášek.

 

ZDE si můžete stáhnout lékařské osvědčení pro vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové (kombinované) studium

 

 

Jednoleté kombinované studium  oboru vzdělávání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“.

Přihlášku k této délce vzdělávání podávají:

a)   absolventi oboru vzdělání „Pedagogické lyceum“ . Do případného druhého kola přijímacího řízení se mohou hlásit i současní žáci 4. ročníku pedagogického lycea, pokud úspěšně vykonají maturitní zkoušku v jarním termínu roku 2018,

b)   absolventi vysokých škol se zaměřením na vychovatelství v rozsahu minimálně 400 hodin,

c)   absolventi vysokých škol se zaměřením na předškolní pedagogiku v rozsahu minimálně 400 hodin,

d)   učitelé 1. stupně základní školy.

Uchazeči konají zkoušku z jazykové, tělesné a hudební výchovy.

Poznámka: Aby uchazeč splnil úspěšně přijímací zkoušku, musí získat v každé z výchov minimálně 5 bodů.

 

Stanovení pořadí přijímaných žáků:

Bude přijato 30 uchazečů (1 třída) podle celkových výsledků. Třída bude otevřena při minimálním počtu žáků 25.

Budou přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušky. Jejich pořadí bude určeno podle počtu získaných bodů v přijímací zkoušce a za pedagogickou praxi nebo funkci.

 

Hudební výchova     20 bodů

Tělesná výchova       20 bodů

Jazyková výchova     10 bodů

 

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „ Předškolní a mimoškolní pedagogika“ – dvouleté kombinované studium

 Přihlášku k této délce vzdělávání podávají uchazeči s maturitní zkouškou.

Uchazeči konají zkoušku z jazykové, tělesné a hudební výchovy.

Poznámka: Aby uchazeč splnil úspěšně zkoušku, musí získat v každé z výchov minimálně 5 bodů.

 Stanovení pořadí přijímaných žáků: Ke vzdělávání bude přijato 60-90 uchazečů (2-3 třídy).

Budou přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušky. Jejich pořadí bude určeno podle počtu získaných bodů v přijímací zkoušce a za pedagogickou praxi nebo funkci.

 

Hudební výchova     20 bodů

Tělesná výchova       20 bodů

Jazyková výchova     10 bodů

 

Body přidělované za pedagogickou praxi:

Za rok pedagogické praxe v oboru  1 bod  (maximálně  15 bodů),

Za funkci (vedoucí učitelka, vychovatelka, zástupkyně›, ředitelka) 3-5 bodů.

Poznámka: Pro přidělení bonusových bodů je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele společně s přihláškou. Na později zaslaná potvrzení nebude brán zřetel.­

 


Obsah jednotlivých zkoušek:

 Zkouška z jazykové výchovy : Ověření správné výslovnosti při četbě. Celkem 15 bodů.

Zkouška z hudební výchovy – ověření hudebních předpokladů, tonálního a rytmického cítění.

  1. Uchazeč zazpívá jednu píseň bez doprovodu. Doporučuje se lidová píseň. (U delších písní stačí jedna sloka.)
  2. Uchazeč zazpívá předehrané tóny a vytleská rytmus, který mu zkoušející zahraje.
  3. Pokud uchazeč ovládá hru na klavír, připraví si jednu krátkou skladbu nebo píseň a tu zahraje. Může také zazpívat píseň s vlastním doprovodem na klavír nebo kytaru. Není podmínkou zkoušky. (Vlastní kytaru s sebou.)

Bodové ohodnocení  : 1. a 2. úkol max.  15 bodů,  3. úkol    5 bodů  =  Celkem   20 bodů.

Zkouška z tělesné výchovy – ověření fyzických předpokladů pro praktickou výuku TV         a absolvování sportovních kurzů.

 

  1. Akrobatická sestava: Základní postoj: Stoj spatný-upažit. Výkrokem váha předklonmo, stoj, kotoul vpřed do vzporu dřepmo, výskokem obrat. Dřep, pád do lehu vznesmo, stoj na lopatkách, dřep. Stoj, přemet stranou ( max. 10 bodů).
  2.  Burpee test (max. 10 bodů).

Cvičící má přesně a co nejrychleji 20 x absolvovat cvičební cyklus, který se skládá ze 4 poloh. 1. Vzpřímený postoj   2. Vzpor dřepmo  3. Vzpor ležmo, v němž trup a nohy tvoří jednu přímku.  4. Opět vzpor dřepmo. 5. Vzpřímený postoj ( max 10 bodů –  tabulka).

 

 

                   ženy  (věk) muži (věk)
 Bod Výkon v sek. 18-30 31-40 41 -50 51-60 19-30
   0 neuspokojivý nespl nespl. nespl. Nespl Nespl
   2 Slabý 59 a víc  63 a víc 69 a víc 75 a víc 49 a víc
   4 podprůměrný 54-58 56-62 63-69 69-74 44-48
   6 Průměrný 51-53 53-55 58-62 65-68 40-43
    8 Dobrý 48-50 50-52 55-57 61-64 37-39
 10 výborný 47 a méně 49 a méně 54 a méně 60 a méně 38 a méně

 

 

 

 

V Berouně   1.  října    2016                                                   Ing.  Jaroslav  Šturc

ředitel školy

 

Share Button