Klasifikační řád dálkového studia

 

 1. Základní zásady klasifikace prospěchu
  Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním stupněm vědomosti, dovednosti a návyky, které si žáci osvojili. Vyučující respektuje specifika vzdělávání dospělých a schopnost žáka aktivně získávat a hodnotit nové informace.  Vyučující neklasifikuje žáka, jehož absence je v daném klasifikačním období vyšší než 25 % všech odučených hodin v daném předmětu.  V odůvodněných případech (zejména závažné zdravotní důvody) rozhoduje o možnosti klasifikovat žáka s vyšší absencí ředitel školy.
 2. Obsah a forma zkoušek
  2.1. Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek a způsob zkoušení musí odpovídat učivu stanovenému školním vzdělávacím programem.
  2.2. Žák je za každé klasifikační období jedenkrát vyzkoušen.
  2.3. Ústní zkoušení. Vzhledem k celkovému pojetí oboru vzdělání “ Předškolní a mimoškolní pedagogika” a k charakteru učiva se ve většině předmětů hodnotí na základě pouze ústního zkoušení . Zkoušení se zásadně nezařazuje do konzultačních hodin.
  2.4. Písemné zkoušení a testování. Písemné zkoušení je povoleno pouze v předmětu matematika. Může být součástí hodnocení v předmětech český jazyk a cizí jazyk.
  2.5. Jiné formy zkoušení. V předmětech s dominancí praktických činností ( informační a komunikační technologie, hra na hudební nástroj a didaktiky výchov) je možné využít hodnocení zadaného projektu, který může být zpracován i elektronickou cestou, ve výtvarné výchově to mohou být například grafické práce atd..
  2.6. Opravené písemné a grafické práce jsou k dispozici žákům pouze ve škole. Není povoleno odnášet je domů. Slouží vyučujícím jako podklad při případných stížnostech žáků na stupeň klasifikace.
 3. Zkouškové období
  3.1. Zkouškové období za první pololetí je od 1. listopadu – 31. ledna daného školního roku. Jestliže žák do konce tohoto období všechny povinné zkoušky nevykoná, může požádat ředitele školy o prodloužení termínu zkoušek do 31. března.  Prodloužení zkouškového období se povoluje pouze na základě lékařského osvědčení nebo závažných osobních a rodinných důvodů.
  3.2. Zkouškové období za druhé pololetí je zpravidla od 1. května do 30. června daného školního roku. Pokud jsou v některém vyučovacím předmětu splněné všechny konzultace, může žák po dohodě v příslušným vyučujícím konat zkoušku v dřívějším termínu.  Jestliže žák do konce tohoto období všechny povinné zkoušky nevykoná, může požádat ředitele školy o prodloužení termínu zkoušek do 30. září. Prodloužení zkouškového období se povoluje pouze na základě lékařského osvědčení nebo závažných osobních a rodinných důvodů.
  3.3. Pokud žák do 30. září nevykoná úspěšně všechny povinné zkoušky nebo se k nim nedostaví , může požádat o opakování ročníku nebo o přerušení studia.
 4. Klasifikace prospěchu žáků
  4.1. Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období hodnotí podle následujících hledisek:  a) stupeň osvojení jistoty, s níž žák učivo ovládá  b) schopnost samostatného logického myšlení a osvojení metod pro daný obor  c) schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení nových úkolu  d) samostatnost, aktivita a iniciativa při řešení nových úkolu, soustavnost a  svědomitost v práci  e) úroveň vyjadřování (ústního, písemného, grafického).
  4.2. Požadavky pro jednotlivé stupně hodnocení:
  Stupněm 1 – výborný – je ohodnocen žák, který bezpečně ovládá probrané učivo předepsané školním vzdělávacím programem, projevuje samostatnost, pohotovost a logiku myšlení, dovede samostatně řešit úkoly a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce jsou po stránce obsahu i vnějšího projevu bez závad.
  Stupněm 2 – chvalitebný – je ohodnocen žák, který ovládá probrané učivo předepsané školním vzdělávacím programem, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, umí celkem bez potíží řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat. Při práci se dopouští jen občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí, jeho písemné, grafické a praktické práce mají po obsahové stránce a ve vnějším projevu drobné závady.
  Stupněm 3 – dobrý – je ohodnocen žák, který probrané učivo předepsané školním vzdělávacím programem ovládá v jeho podstatě tak, že na ně může bez obtíží navazovat při osvojování nového učiva, v myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští nepodstatných chyb, které dovede s pomocí učitele odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu závady, které se týkají podstaty problému.  Stupněm 4 – dostatečný – je ohodnocen žák, který má ve znalostech učiva předepsaného školním vzdělávacím programem mezery, takže na tyto znalosti nemůže bez větších obtíží navazovat při osvojování nového učiva, není samostatný v myšlení a při řešení úloh se dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele.  Vyjadřuje se nepřesně, jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu i vnějšího projevu větší závady.
  Stupněm 5 – nedostatečný – je ohodnocen žák, který má ve znalostech probraného učiva předepsaného školním vzdělávacím programem takové nedostatky, že na tyto znalosti nemůže navazovat při osvojování nového učiva. Na otázky učitele neodpovídá správně a úlohy neumí řešit ani s jeho pomocí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají zásadní závady.
  4.3. Jestliže výsledky zkoušení odpovídají kriteriím různých stupňů prospěchu, stanoví se výsledný stupeň prospěchu podle převládajících kriterií charakteristických pro daný předmět.
  4.4. Stupeň prospěchu stanoví vyučující příslušného předmětu. V případě, že se na vyučování předmětu podílí více vyučujících, stanoví stupeň prospěchu po vzájemné dohodě. Je-li předmět složen ze dvou a více samostatných částí, musí být žák, aby v předmětu prospěl, hodnocen v každé části stupněm alespoň 4 – dostatečným.  4.5. Stupeň prospěchu musí být žákovi řádně zdůvodněn.
 5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5.1. Za první pololetí se žákovi vydává výpis z vysvědčení k 31.lenu. Výpis se vydá také žákovi jemuž byl stanoven náhradní termín pro klasifikaci nebo nebyl klasifikován z jiných důvodů. Hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno klasifikací.
  5.2. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených učebním plánem.
  5.3. Nelze-li žáka hodnotit do 31. ledna za první pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí (31.března). Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
  5.4. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí ( do 30. června), určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.
  5.5. Nebyl-li žák hodnocen za 1.pololetí školního roku nebo měl klasifikaci nedostatečnou a není klasifikován ani na konci druhého pololetí, koná klasifikační zkoušku z učiva předepsaného učebními osnovami za celý školní rok.
  5.6. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Zkoušky jsou komisionální.
  5.7. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu vykonání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky do konce září následujícího školního roku.
  5.8. Má-li žák pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka.  Je-li vyučujícím žáka v předmětu ředitel školy, žádá o přezkoušení odbor školství Středočeského kraje. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14. dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutým se žákem.
  5.9. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálním přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
  5.10. Sportovní kurzy ( plavecký, lyžařský a sportovně turistický) musí žáci splnit do klasifikační porady za poslední ročník.
 6. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení
  6.1. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:
  a) prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50. Chování je hodnoceno jako velmi dobré.
  b) prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.  c) neprospěl, jeli klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí.
  d) nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu.
 7. Hodnocení chování žáků: 
  Vzhledem ke specifice vzdělávání dospělých se chování neklasifikuje. Případné závažné kázeňské přestupky budou řešeny jinými prostředky ( důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze vzdělávání, vyloučení ze vzdělávání).
 8. Komisionální zkoušky 
  8.1. Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel nebo zástupce ředitele , případně jím pověřený učitel školy dále zkoušející učitel a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím daného předmětu, jmenuje předsedu komise Krajský úřad Středočeského kraje.
V Berouně 25. srpna 2010                                                                                            Ing. Ivan Šlemín  ředitel školy
Share Button