Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlašuje na základě zákona č. 561 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č 394/ 2008 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2017 – 18 pro denní, kombinované a dálkové vzdělávání.

Přijatí žáci nastupují do školy ve školním roce 2018 – 2019 (nástup 1. 9. 2018).

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Základní podmínkou pro přijetí na střední školu je absolvování základního vzdělání a přijímacího řízení podle pravidel stanovených na příslušný školní rok.

Podmínkou pro přijetí ve všech oborech vzdělání (denní forma) je absolvování státní části přijímacího řízení.

Upozornění: Případné skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče i posudky školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče je nutné doložit originálem, nebo ověřenou kopií.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Obchodní akademie“.  

Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky (ČJL a MAT) a průměrného prospěchu ze základní školy (hodnocení za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku).

Bude přijato 60 žáků.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Ekonomické lyceum“.  

Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky a průměrného prospěchu ze základní školy (hodnocení za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku).

Bude přijato 30 žáků.

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2018-2019

Share Button